Dotacje

Oferujemy doradztwo w zakresie:


 1. procedur wewnętrznych: polityka bezpieczeństwa, polityka rachunkowości, regulaminy wewnętrzne, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów;
 2. kwalifikowalności uczestników projektu: proces rekrutacji, regulamin rekrutacji, deklaracje uczestnictwa, PEFS;
 3. kwalifikowalności wydatków: procedury dokonywania zakupów, regulaminy, zastosowanie zasad finansowania (PZP, zasada konkurencyjności, zasada efektywnego zarządzania finansami);
 4. poprawności angażowania i zatrudniania personelu projektu: poprawność stosowanych umów, ewidencjonowanie czasu pracy, oświadczenia o zaangażowaniu w projekty NSRO;
 5. postępu rzeczowego i finansowego: zgodność realizacji projektu z wnioskami o płatność;
 6. dokumentowania działań: listy obecności, protokoły, umowy, dokumentacja szkoleniowa i inna w zależności od rodzaju działań;
 7. informacji i promocji projektu: oznakowanie siedziby, stosowanie logotypów i informacji o współfinansowaniu, poprawność stosowania wytycznych na materiałach;
 8. zarządzania projektem: dokumentowanie działań, partnerstwo, monitoring, ewaluacja;
 9. inne, w zależności od potrzeb i rodzaju projektu.

Wizyta wspierająca

Zapewnienia Projektodawcy pomoc merytoryczną w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś jej wynikiem będzie dostarczenie Beneficjentowi, w formie raportu i do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji zadań i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji działań podejmowanych w projekcie.


Spotkanie prowadzone jest przez doradców. W trakcie wizyty wspierającej możliwe jest poddanie analizie doradcy wszelkich aspektów związanych z projektem realizowanym w ramach POWER – to Beneficjent podejmuje decyzję, jakie obszary zostaną poddane diagnostyce, w jakim zakresie oraz w odniesieniu do jakiego czasu związanego z realizacją projektu.


Wizyta wspierająca odbywa się zawsze w siedzibie Beneficjenta, gdzie jest przechowywana dokumentacja projektowa.


W 99% przypadków, doradcy wykrywają mniejsze lub większe nieprawidłowości w realizowanych projektach. Wspólne poszukiwanie rozwiązania danego problemu umożliwia jego skorygowanie lub całkowite zniwelowanie. Co w przypadku właściwej kontroli z Instytucji Pośredniczącej nie jest już możliwe – a skutkować może bolesną korektą finansową.

Dofinansowanie w latach 2014-2020

Zajmujemy się przygotowywaniem i realizacją projektów od początku do końca, czyli od rozpoznania możliwości pozyskania środków, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz kompleksową obsługą projektów od strony zarządzania.


Z myślą o czasie naszych klientów, przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem, zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów tj. prowadzimy dokumentację projektu w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne, organizujemy przetargi zgodnie z procedurą, monitorujemy realizację działań, budżetu i wskaźników, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi, dbamy o promocję projektu i dokonujemy końcowego rozliczenia.

Pisanie projektów

Przygotowanie kompletnej dokumentacji dla klienta obejmującej wszystkie etapy tworzenia projektu w szczególności:

 1. dopracowanie pomysłu na projekt,
 2. stworzenie fiszki projektowej (zarysu projektu),
 3. wybór najlepszego źródła finansowania,
 4. sporządzenie wniosku aplikacyjnego,
 5. stałą współpracę przy kontaktach z instytucjami dokonującymi oceny wniosków.

Zarządzanie projektami

Kompleksowa obsługa projektów, w szczególności:

 1. rozliczanie projektów (przygotowywanie dokumentacji zmian w projekcie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami prowadzonymi w trybie ochrony konkurencji,
 2. wybór usługodawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i Prawem Zamówień Publicznych, stałe doradztwo w zakresie kwalifikowalności kosztów, uczestników itp.),
 3. działania promocyjne projektu (przygotowywanie szablonów wizualizacji dokumentacji projektowej, dbałość o prawidłowe oznaczanie projektu, a także wykonanie materiałów promocyjnych np. gadżetów, filmów, spotów),
 4. monitorowanie wskaźników osiągnięcia celów oraz ewaluacja projektów (monitoring rzeczowy oraz finansowy projektu, przygotowywanie narzędzi ewaluacyjnych, prowadzenie ewaluacji, przygotowanie raportów),
 5. sporządzanie sprawozdań (przygotowywanie wniosków o płatność, wprowadzanie zmian, wymiana korespondencji z Instytucją Pośredniczącą).