DOTACJE

DORADZTWO w zakresie:

 1. procedur wewnętrznych: polityka bezpieczeństwa, polityka rachunkowości, regulaminy wewnętrzne, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów;
 2. kwalifikowalności uczestników projektu: proces rekrutacji, regulamin rekrutacji, deklaracje uczestnictwa, PEFS;
 3. kwalifikowalności wydatków: procedury dokonywania zakupów, regulaminy, zastosowanie zasad finansowania (PZP, zasada konkurencyjności, zasada efektywnego zarządzania finansami);
 4. poprawności angażowania i zatrudniania personelu projektu: poprawność stosowanych umów, ewidencjonowanie czasu pracy, oświadczenia o zaangażowaniu w projekty NSRO;
 5. postępu rzeczowego i finansowego: zgodność realizacji projektu z wnioskami o płatność;
 6. dokumentowania działań: listy obecności, protokoły, umowy, dokumentacja szkoleniowa i inna w zależności od rodzaju działań;
 7. informacji i promocji projektu: oznakowanie siedziby, stosowanie logotypów i informacji o współfinansowaniu, poprawność stosowania wytycznych na materiałach;
 8. zarządzania projektem: dokumentowanie działań, partnerstwo, monitoring, ewaluacja;
 9. inne, w zależności od potrzeb i rodzaju projektu.

WIZYTA WSPIERAJĄCA

Zapewnienia Projektodawcy pomoc merytoryczną w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś jej wynikiem będzie dostarczenie Beneficjentowi, w formie raportu i do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji zadań i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji działań podejmowanych w projekcie.

Spotkanie prowadzone jest przez doradców. W trakcie wizyty wspierającej możliwe jest poddanie analizie doradcy wszelkich aspektów związanych z projektem realizowanym w ramach POWER – to Beneficjent podejmuje decyzję, jakie obszary zostaną poddane diagnostyce, w jakim zakresie oraz w odniesieniu do jakiego czasu związanego z realizacją projektu.

Wizyta wspierająca odbywa się zawsze w siedzibie Beneficjenta, gdzie jest przechowywana dokumentacja projektowa.

W 99% przypadków, doradcy wykrywają mniejsze lub większe nieprawidłowości w realizowanych projektach. Wspólne poszukiwanie rozwiązania danego problemu umożliwia jego skorygowanie lub całkowite zniwelowanie. Co w przypadku właściwej kontroli z Instytucji Pośredniczącej nie jest już możliwe – a skutkować może bolesną korektą finansową.

OFERTA DLA KLIENTÓW ZAMIERZAJĄCYCH SIĘ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE w latach 2014-2020

Zajmujemy się przygotowywaniem i realizacją projektów od początku do końca, czyli od rozpoznania możliwości pozyskania środków, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz kompleksową obsługą projektów od strony zarządzania.

Z myślą o czasie naszych klientów, przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem, zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów tj. prowadzimy dokumentację projektu w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne, organizujemy przetargi zgodnie z procedurą, monitorujemy realizację działań, budżetu i wskaźników, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi, dbamy o promocję projektu i dokonujemy końcowego rozliczenia.

PISANIE PROJEKTÓW

Przygotowanie kompletnej dokumentacji dla klienta obejmującej wszystkie etapy tworzenia projektu w szczególności:

 • dopracowanie pomysłu na projekt,
 • stworzenie fiszki projektowej (zarysu projektu),
 • wybór najlepszego źródła finansowania,
 • sporządzenie wniosku aplikacyjnego,
 • stałą współpracę przy kontaktach z instytucjami dokonującymi oceny wniosków.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Kompleksowa obsługa projektów, w szczególności:

 • rozliczanie projektów (przygotowywanie dokumentacji zmian w projekcie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami prowadzonymi w trybie ochrony konkurencji,
 • wybór usługodawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i Prawem Zamówień Publicznych, stałe doradztwo w zakresie kwalifikowalności kosztów, uczestników itp.),
 • działania promocyjne projektu (przygotowywanie szablonów wizualizacji dokumentacji projektowej, dbałość o prawidłowe oznaczanie projektu, a także wykonanie materiałów promocyjnych np. gadżetów, filmów, spotów),
 • monitorowanie wskaźników osiągnięcia celów oraz ewaluacja projektów (monitoring rzeczowy oraz finansowy projektu, przygotowywanie narzędzi ewaluacyjnych, prowadzenie ewaluacji, przygotowanie raportów),
 • sporządzanie sprawozdań (przygotowywanie wniosków o płatność, wprowadzanie zmian, wymiana korespondencji z Instytucją Pośredniczącą).